Algemene voorwaarden

Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Jet Hendriks is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via jethendriks.com op enigerlei wijze te verspreiden.

jethendriks.com is een website van Jet Hendriks. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van jethendriks.com, is het mogelijk dat de informatie die op jethendriks.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op jethendriks.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van jethendriks.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om jethendriks.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van jethendriks.com verkregen is. jethendriks.com garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via jethendriks.com verkregen informatie. De informatie op jethendriks.com wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Jet Hendriks, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64350398, gevestigd aan Heggenrank 9, Beugen.

1. Definities

Verstaan wordt onder:

1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Jet Hendriks.
1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden interieurontwerper – opdrachtgever, zoals opgesteld door Centraal Register Interieur Styling Professionals.
1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieurontwerper.
1.4 Interieurontwerper: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.
1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.
1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Jet Hendriks  tot stand is gekomen.
1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de Studio Jet Hendriks heeft verleend.
1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en Jet Hendriks.
2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en de Jet Hendriks in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.
2.3 Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en interieurontwerper is overeengekomen.
2.7 Ook al verlangt de Jet Hendriks  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt zij het recht om, in andere gevallen, stipte   naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. De aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Jet Hendriks zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.
3.2 Jet Hendriks kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Jet Hendriks daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Jet Hendriks dat aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Jet Hendriks niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Na 3 maanden (zonder uitvoering van uitvoerende partijen) is Jet Hendriks verplicht tot het zenden van de 2e factuur wanneer deze opgesplitst is.

4. De opdracht

4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en Jet Hendriks zijn overeengekomen. A. Wanneer er een afspraak is gepland kan deze enkel dmv annuleringskosten worden geannuleerd. Dit ivm tijd vrij houden in de agenda. Dit bedraagt 25% van het overeen komen bedrag.
4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en Jet Hendriks voor zover mogelijk en relevant over:
a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
b. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden;
c. het tijdschema waarbinnen Jet Hendriks de werkzaamheden uitvoert;
d. een betalingsschema;
e. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;
f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en Jet Hendriks plaatsvindt;
g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).
4.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.
4.4 Het staat opdrachtgever en Jet Hendriks vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen.
4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. Echter wordt na 3 maanden, zonder uitvoering van uitvoerende partijen, de factuur in zijn geheel verzonden.
4.6 Jet Hendriks bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Zij draagt partijen aan voor het uitvoerende werk waardoor zij weet dat het goed gebeurt. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurstylist aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de interieurstylist.
4.9 Verricht de Jet Hendriks of door Jet Hendriks ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.
4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht. Echter wordt de offerte - zoals overeen gekomen - ten alle tijde compleet gefactureerd. Jet Hendriks is niet aansprakelijk voor wijzigingen waar eerder akkoord op is gegeven. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
- er relevante wijzigingen optreden in (overheid)voorschriften of beschikkingen;
- er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen;
- de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd;
- extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1.
4.13 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Jet Hendriks onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Jet Hendriks hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Echter wordt de offerte - zoals overeen gekomen - ten alle tijde compleet gefactureerd. Jet Hendriks is niet aansprakelijk voor wijzigingen waar eerder akkoord op is gegeven. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

5. Verplichtingen van Jet Hendriks

5.1 Jet Hendriks neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Jet Hendriks  zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.
5.2 Jet Hendriks is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Jet Hendriks weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
5.3 Jet Hendriks houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
5.4 Jet Hendriks houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.
5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
5.6 Jet Hendriks deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn Jet Hendriks te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Jet Hendriks vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan Jet Hendriks ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is Jet Hendriks gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die Jet Hendriks produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
6.4 De opdrachtgever is verplicht Jet Hendriks te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
6.5 De opdrachtgever stelt Jet Hendriks zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.
6.6 De opdrachtgever verricht de aan Jet Hendriks verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
6.7 De opdrachtgever vrijwaart Jet Hendriks of door Jet Hendriks ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht Jet Hendriks toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever Jet Hendriks zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is Jet Hendriks gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die Jet Hendriks hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Jet Hendriks gegeven advies.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Jet Hendriks kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Jet Hendriks is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Jet Hendriks geleverde dienst(en).
7.2. Jet Hendriks is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Jet Hendriks biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jet Hendriks  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Jet Hendriks worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Jet Hendriks niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Jet Hendriks zijn verstrekt, heeft Jet Hendriks het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Jet Hendriks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jet Hendriks is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Jet Hendriks  kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Jet Hendriks is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Jet Hendriks desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Jet Hendriks die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Jet Hendriks zijn ingediend, vervallen door verjaring.

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen

8.1 Opdrachtgever en Jet Hendriks hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:
- vertraging of onderbreking van de opdracht;
- toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of Jet Hendriks;
- overmacht;
- financieel onvermogen;
- wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
- overlijden;
- arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.
8.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en Jet Hendriks het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever Jet Hendriks die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid. 
8.4 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.
8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of Jet Hendriks surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet
afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.
8.7 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.
8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.
8.9 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat Jet Hendriks het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever Jet Hendriks te betalen:
a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en
b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Jet Hendriks ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
c) de te maken kosten zoals overeengekomen in overeenkomst.
8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht de gehele vergoeding te betalen van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.
8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van Jet Hendriks slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Jet Hendriks.
8.13 Jet Hendriks kan voorwaarden verbinden aan haar  toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.
8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van Jet Hendriks gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing.
8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als Jet Hendriks heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.
8.16 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk.
8.17 Ten alle tijden geld dat de vooraf doorsproken kosten gefactureerd worden bij opzegging. Ten alle tijden geld dat de vooraf besproken kosten niet teruggestort worden bij ontevredenheid. De klant is zelf verantwoordelijk voor contactmomenten en vragen bij onduidelijkheid. Hierop is Jet Hendriks niet aansprakelijk. 

9. Eigendoms- en auteursrecht van Jet Hendriks

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Jet Hendriks. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen Jet Hendriks hiertoe bevoegd.
9.2 Jet Hendriks heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.
9.3 In het kader van de opdracht door Jet Hendriks tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Jet Hendriks heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
9.4 Ook nadat Jet Hendriks toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam;
b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of haar waarde in deze hoedanigheid.
9.5 Jet Hendriks heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Jet Hendriks toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.
9.6 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van Jet Hendriks uit te voeren. Pas na overleg met Jet Hendriks kan hij hiervan afwijken. Jet Hendriks wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.
9.7 Jet Hendriks mag haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.
9.8 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van Jet Hendriks opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht. 9.9 Wanneer ideeën per mail onder vertrouwelijkheid worden toegezonden hangen daar fixe kosten aan vast á 10.000,- euro wanneer dit uit wordt gevoerd zonder toestemming/samenwerking. 

10. Financiële bepalingen

10.1 Het honorarium is de vergoeding die Jet Hendriks toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.
10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van Jet Hendriks en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Jet Hendriks bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
10.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van Jet Hendriks verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
10.5 Als Jet Hendriks met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Jet Hendriks te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
10.6 Voor wijzigingen die Jet Hendriks moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Jet Hendriks leiden in overleg tot herziening van de kosten.
10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan Jet Hendriks, dan is de opdrachtgever verplicht Jet Hendriks het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden.
10.8 Jet Hendriks factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
10.9 Jet Hendriks heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.
10.10 De factuur van Jet Hendriks is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.
10.11 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 8 dagen na verzending van die factuur, tenzij anders overeengekomen.
10.12 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan Jet Hendriks, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Jet Hendriks heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
10.13 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is Jet Hendriks gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
10.14 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan Jet Hendriks verschuldigd is uit hoofde van de aan Jet Hendriks verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van Jet Hendriks bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
10.15 Alle door Jet Hendriks gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en Jet Hendriks is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en Jet Hendriks wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

12. Klachtenregeling

12.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Jet Hendriks kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Jet Hendriks de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.  Jet Hendriks is slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Echter worden nooit de kosten terug gestord die afgesproken zijn in de vooraf gemaakte overeenkomst.

 

BTW nummer: NL002238697B58

Kan ik je helpen?
Of stuur 'n bericht via WhatsApp ›